ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่เคยทำงาน ในซาอุดิอาระเบีย ที่ประสงค์จะขอตรวจสอบสิทธิประกันสังคม (General Organization for Social Insurance: GOSI)