โครงสร้างบุคคลากร

               

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

 

 

 

          

        นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น

        แรงงานจังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป   

  

 นางสาวณัฐพัชร์  แก้วทุ่ง

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     

ปฏิบัติงาน

 

 

   

นางสาวเปมิกา  ดวงคล้าย

พนักงานธุรการ  ส 3  

 

  

นายสรพงษ์  พุ่มสอาด 

พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

  

 นางสุธีรา  ทรงความดี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

  

 

 

นางสาวภัทราภรณ์  โททวี

  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  

 

 

  

 นางสาวบังอร  ทองช่วย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น 

  

    

นายพีรวิชญ์ จีนจำรัส

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน