ที่อยู่สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี 

ศาลากลางจังหวัดราชบุรีหลังใหม่ ชั้น 5

ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี 70000

โทร. 032 733 447   โทรสาร. 032-733 448  

มท 61751