การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการใช้แรงงานบังคับหรือการบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

          นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการใช้แรงงานบังคับหรือการบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมประชุม