การประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

     หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้นายภาณุวัฒน์เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ และเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่นำมาวางจำหน่ายภายในสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี