ชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครแรงงาน  

โดยมี พ.อ.อ.สมมาตร์ บุณโยประการ เป็นประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดราชบุรี

ที่ทำการตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)

ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 

มีคณะกรรมการชมรม 17 คน  ประกอบด้วย